OBSŁUGA KLIENTA :

1) SPOSOBY PŁATNOŚCI
2) WYSYŁKA
3) KOSZTY DOSTAWY
4) REKLAMACJA TOWARU
5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) SPOSOBY PŁATNOŚĆI

Dokonując zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.boardroom.pl masz możliwość wyboru spośród dwóch dostępnych form płatności.
Transferuj.pl Przy tej formie płatności, zostaniesz automatycznie przekierowana/y na stronę
Transferuj.pl, gdzie w bezpiecznym, zaszyfrowanym połączeniu możesz zalogować się na swoje konto bankowe oraz w szybki i wygodny sposób dokonać płatności. Jeżeli nie posiadasz konta w Transferuj.pl, możesz je założyć lub dokonać płatności jako Gość serwisu.
Płatność za pobraniem. Przy tej tradycyjnej formie płatności, za przesyłkę zapłacisz bezpośrednio przy jej odbiorze. Opłatę za swoje zamówienie uiścisz wówczas u kuriera, który dostarczy przesyłkę na wskazany przez Ciebie adres.

2) WYSYŁKA

Dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym www.boardroom.pl są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Kurier dostarcza zamówienie w terminie od 2 do 5 dni roboczych bezpośrednio na dowolny adres w Polsce podany w zamówieniu. Prosimy uwzględnić, że podany czas dostawy jest określony szacunkowo, gdyż wiele czynników może mieć wpływ na jego skrócenie lub wydłużenie.
Czas dostawy liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty (przy płatnościach za pośrednictwem Transferuj.pl) lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (przy płatnościach za pobraniem).

3) KOSZT DOSTAWY

Gdy Twoje zamówienie osiągnie wartość min. 249 PLN nie zapłacisz za koszty przesyłki kurierskiej na podany przez Ciebie adres!
Przy zamówieniu poniżej 249 złotych za przesyłkę zapłacisz :

– 15 zł, w przypadku przesyłki kurierskiej opłaconej za pośrednictwem systemu Transferuj.pl
– 20 zł, w przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej

4) REKLAMACJA TOWARU

Firma BOARDROOM odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z Umową Sprzedaży należy składać pisemnie na adres BOARDROOM, ul. Lipowa 7a, 00-316 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@boardroom.pl
Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, wówczas Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych wcześniej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli firma BOARDROOM nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, wówczas Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, jeżeli niezgodność z Umową Sprzedaży jest nieistotna.
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Dla Państwa wygody, załączamy przykładowy formularz reklamacji, którym mogą się Państwo posłużyć przy składaniu reklamacji. Do reklamacji prosimy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu (dla reklamacji składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla reklamacji składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)
W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Lipowa 7a, 00-316 Warszawa. Koszty reklamacji pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwróci Klientowi obiektywną wartość kosztów przesyłki, tzn. taką, jaka w danych okoliczności była konieczna, aby w sposób prawidłowy i bezpieczny odesłać towar. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Reklamowany towar (na prośbę firmy BOARDROOM.), może zostać przesłany przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez firmę BOARDROOM. Aby zwrócić towar w taki sposób, należy skontaktować się z firmą BOARDROOM za pośrednictwem maila info@boardroom.pl w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. Koszt przeslania reklamowanego towaru dokonany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podstawie wymienionych warunków ponosi firma BOARDROOM. Przesłanie produktów reklamowanych w formie przesyłki kurierskiej pobraniowej nie będzie akceptowany.
Firma BOARDROOM ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, firma BOARDROOM poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE.

Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową Sprzedaży; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania Produktu domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Sprzedawca odpowiada za niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu.

5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Robiąc zakupy na www.boardroom.pl masz możliwość odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W tym celu możesz wykorzystać formularz odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres: BOARDROOM, ul. Lipowa 7a, 00-316 Warszawa lub za pośrednictwem poczty email na adres info@boardroom.pl. Jeśli skorzystają Państwo z elektronicznej formy przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześlemy do Państwa potwierdzenie otrzymania takiej informacji na trwałym nośniku – poprzez pocztę elektroniczną.
Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu (dla oświadczeń składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla odświadczeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)
W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. świadczenia Kupującego oraz frmy BOARDROOM podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim je otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez frimę BOARDROOM. Aby zwrócić towar w taki sposób, należy skontaktować się z firmą BOARDROOM za pośrednictwem maila info@boardroom.pl w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia). Koszt zwrotu towaru dokonany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podstawie wymienionych warunków ponosi firma BOARDROOM. Zwrot produktów w formie przesyłki kurierskiej pobraniowej nie będzie akceptowany.
Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez firmę BOARDROOM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
Jeżeli Kupujący nie wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunku bankowego, firma BOARDROOM wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwanie do przesłania numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot. Firma BOARDROOM nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeśli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania firmie BOARDROOM numeru rachunku bankowego, Kupujący nie prześle VIVECA Sp. z o.o. takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Firma BOARDROOM nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.